استادیار, دکتری تخصصی روابط بین الملل

درباره ما

پست های اجرایی در دانشگاه:

  • مدیر گروه علوم اجتماعی بین سال های 94 الی 96
  • مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی از سال 99 تا کنون
  • عضو شورای پژوهشی
  • عضو شورای آموزشی

مرتبه علمی : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، استادیار, دکتری
تخصصی روابط بین الملل
سوابق پژوهشی
1. برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مهمترین بحران های دانشجویان ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه
آزاد واحد رودهن در دو دوره 94 و93

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بحران های روانشناختی دانشجویان ویژه اساتید هیئت علمی .
دانشگاه آزاد واحد پردیس 95
3 . همکاری وسخنرانی در سمینار بحران های امنیتی در خاورمیانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
4 . برگزاری کرسی های آزاداندیشی در گروه علوم سیاسی که از سوی مقام معظم نهاد رهبری دانشگاه
آزادرودهن
5 . سخنرانی در مورد جایگاه ایران در روابط بین الملل از منظر بین الملل
6 . سخنرانی در زمینه 9 دی در سازمان عقیدتی –سیاسی نداجا
7 . برگزاری کارگاه های کرسی های آزاد اندیشی نهاد مقام معظم رهبری در زمینه های حضور آمریکا در
خاورمیانه ...
8 . برگزاری کارگاه های آموزشی با موسسه علمی –کاربردی و نکو داری رعد از سال 1395 - 1398
9 . ارائه وپذیرش مقاله تحت عنوان Energy strategy of USA در Journal OFAmercican Science 2011.7.6
. سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه 1391 تحت عنوان کارگاه آموزشی
11 . مقاله نویسی در علوم سیاسی وعلوم اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی
12 . تاثیر قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران برسیاست های نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه
خاورمیانه فصلنامه مطالعات فلسطین پاییز 1393
13 . جایگاه فلسطین در سیاست های امنیتی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران فصلنامه مطالعات فلسطین
تابستان 1394
14 . نگرشی بر پایگاه اجتماعی زن از منظر قصص قرآنی فصلنامه علوم اجتماعی شماره 30 تابستان 1395
15 . مقایسه حقوق کودکان طلاق در ایران وآلمان در فصلنامه مطالعات جهان به همراه علیرضا دوستی زاده
ولیلی دوستی زاده
16 . بررسی ماهیت شرط ذخیره مالکیت در عقدبیع وآثار آن به همراه زهرا آقابابا در ماهنامه حقوقی کانون
سردفتران ودفتریاران
17 . ارائه مقاله تحت چاپ به عنوان سیاست انرژی اوباما ودگرگونی در منابع انرژی
18 . مصرفی جامعه ایالات متحده آمریکا در فصلنامه علمی –پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج

19. شرکت در همایش اجلاس بین الملل دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اکرم )ص( اردیبهشت 1392
20 . شرکت در همایش های انجمن های علوم سیاسی وروابط بین الملل بین سال های 1386 تا 139

21.مدیر گروه حقوق وعلوم  وعلوم اجتماعی  از سال ۹۹ تا کنون

22.مدرس در واحد علوم تحقیقات   وتهران مرکز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

23.مدیر گروه حقوق وعلوم سیاسی  و علوم اجتماعی  از سال ۹۹ تا کنون  و همچنین از سال ۹۴ تا ۹۶

درباره ما

آلبوم تصاویر

کارگاه های برگزار شده

برخی از خدمات

خدمات دکتر معصومه رشاد

پایانامه

پایانامه

ارایه چارچوب ها و روشهای مناسب در تبیین موضوعات پایانامه ها و رساله ها در مقطع دکترا

آموزش های نوین

آموزش های نوین

آموزش روش های نوین تحقیق در علوم انسانی

برگزاری همایش

برگزاری همایش

برگزاری همایش ها ونشست های تخصصی در زمینه مباحث حقوقی و بین المللی

کارگاه های تخصصی

کارگاه های تخصصی

برگزاری کارگاه های تخصصی

تماس با ما

جهت تماس با من می توانید از تلفن های درج شده در سایت استفاده کنید.

تماس بگیرید